ผลงานด้านอาคารโรงงานและคลังสินค้า

โครงการ : อาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Thriven-ac)