โครงการ : อาคารโรงงาน, คลังสินค้าและสำนักงาน เฟส2

เจ้าของโครงการ : บริษัท แม่น้ำสแตนเลส ไวร์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : จ.สมุทรปราการ

มูลค่าโครงการ : 200 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

     รับผิดชอบ : รับผิดชอบงานประกวดราคา จัดทำร่างสัญญาว่าจ้างจัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า, อาคารสำนักงาน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 20,200 ตร.ม. โรงอาหาร, ป้อมยาม, ถนนและลานคอนกรีต พร้อมงานโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการทั้งหมด ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ