โครงการ : คลับเฮาส์ ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด

สถานที่ : ต.วังเย็น อ.เมือง จ.นครปฐม

มูลค่าโครงการ : 160 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคและแนวทางการบริหารจัดการ, วางมาตรการและกำหนดแนวทางในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างโรงแรม, ให้คำแนะนำและบังคับใช้มาตรการที่วางไว้และตรวจสอบคุณภาพงานทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม ณ พื้นที่ก่อสร้าง