โครงการ : บ้านเดราวัน

เจ้าของโครงการ :บริษัท พรีเมียร ์ดัชท์ จำกัด

สถานที่ : ซ.ลาดพร้าว 83 บางกะปิ

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน :ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดการและประเมินผลการประกวดราคา ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำสัญญาว่าจ้างจัดการระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแฝด 4 ชั้น พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ควบคุมตรวจสอบ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา