โครงการ : ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล (Renovate)

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด

สถานที่ : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

มูลค่าโครงการ : 16 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

      รับผิดชอบ : ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้น, ผนัง, ฝ้า, หน้าต่าง, สุขภัณฑ์, งานตกแต่งภายใน, งานหลังคาบางส่วน และงานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบระบายน้ำ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา