โครงการ : ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติศศภูมิ จ.พังงา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

เจ้าของโครงการ : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติศศภูมิ จ.พังงา(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มูลค่าโครงการ : -

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียน อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย อาคารที่เกี่ยวข้องกับงานระบบต่างๆ จำนวน 9 อาคาร และสระว่ายน้ำ ภายในศูนย์การเรียนรู้นานาชาติศศภูมิ (Sasabhumi International Learning Center) ณ บ้านนาเกลือ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา บนพื้นที่ 73 ไร่ โดยตรวจสอบความเรียบร้อยของงานโครงสร้าง, งานสถาปัตย กรรม, งานระบบ และงานภายนอก (ถนน Asphalt, ไฟฟ้าแสงสว่าง) ก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงาน (Retention) จากผู้รับเหมาก่อสร้าง