โครงการ : อาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขาปทุมธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด

สถานที่ : ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 500 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : จัดการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย อาคารคลังสินค้า จำนวน 3 อาคารโดยอาคาร A มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 24,700 ตารางเมตร ,อาคาร B มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 21,500 ตารางเมตร ,อาคาร C มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 13,500 ตารางเมตร ,อาคารโรงอาหาร, ป้ายโครงการ, Truck Scale และ ถนนรอบโครงการมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 44,500 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค บนเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ 3 งาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ