โครงการ : อาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขาอุดรธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด

สถานที่ : จ.อุดรธานี

มูลค่าโครงการ : 600 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างประกอบไปด้วย อาคารคลังสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 50,400 ตารางเมตร ,อาคารขายสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 31,800 ตารางเมตร, อาคารจอดรถมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 20,600 ตารางเมตร,อาคารโรงอาหาร,ปั้มน้ำมัน,ป้ายโครงการ,Truck Scale และถนนรอบโครงการมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 25,000 ตารางเมตร รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ,ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้า – สื่อสาร,ระบบปรับอากาศ , ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง,ระบบประปา – สุขาภิบาล, Evaporative System และงาน Crane ภายในอาคารบนเนื้อที่ประมาณ 95 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ