โครงการ : อาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขา พระราม2

เจ้าของโครงการ : บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด

สถานที่ : ถนนพระราม 2 อ. บ้านแพร้ว จ.สมุทรสาคร

มูลค่าโครงการ : 700 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

     รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างประกอบไปด้วย อาคารคลังสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 31,200 ตารางเมตร ,อาคารขายสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 31,000 ตารางเมตร , ลานจอดรถมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 11,000 ตารางเมตร ,อาคารโรงอาหาร,ปั้มน้ ามัน, ป้ายโครงการ, Truck Scale และถนนรอบโครงการ บนเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่ 58 ตารางวา รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ , ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้า – สื่อสาร, ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง, ระบบประปา – สุขาภิบาล, EVAPORATIVE SYSTEM และงาน CRANE ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ