โครงการ : อาคารคลังสินค้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม.เอส.เค.โฮสดิ้ง จำกัด

สถานที่ : ถ.เอกชัย-บางบอน

มูลค่าโครงการ : 75 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : จัดการประกวดราคาและให้ข้อแนะนำในการจัดทำสัญญา จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ถนนและลานคอนกรีตศาลาเอนกประสงค์ และงานโครงสร้าง พื้นฐาน พร้อมระบบ สาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ