โครงการ : อาคารสารสนเทศ 1 ชั้น

เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์

สถานที่ : วัดธรรมกาย

มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

             รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้นครึ่ง พื้นที่ใช้สอย 2,000.00 ตารางเมตรโครงสร้างอาคารดังกล่าวประกอบไปด้วย งานเสาเข็มตอก งานฐานราก งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานระบบภายในอาคาร ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา