โครงการ : อาคารสำนักงาน 5 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีวิล มาสเตอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สถานที่ : ซ.รัชดาภิเษก ท่าพระ 19

มูลค่าโครงการ : 70 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

              รับผิดชอบ : จัดการประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะใน การทำสัญญาจัดจ้าง จัดการระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารค.ส.ล. 5 ชั้น พร้อมงานระบบ สาธารณูปโภคและงานโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน การประกันคุณภาพ