โครงการ : อาคารโภชนาการ 2

เจ้าของโครงการ : มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์

สถานที่ : วัดธรรมกาย

มูลค่าโครงการ : 300 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดอาคารกว้าง 64 เมตร ยาว 242 เมตร สูง 2 ชั้นมีดาดฟ้า ซึ่งสร้างต่อจากอาคารเก็บน้ำใต้ดินด้านล่างที่ได้ดำเนินการแล้ว พื้นที่ใช้สอยของตัวอาคารประมาณ 37,000 ตร.ม. ควบ คุม และตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ