โครงการ : อาคารโรงงานและสำนักงาน เฟส2

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด

สถานที่ : นวนคร จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 58 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

               รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย อาคารโรงงานและสำนักงานสูง 2 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 4,600 ตารางเมตร ,โรงอาหารสูง 1 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 550 ตารางเมตร ,ถังเก็บน้ำใต้ดิน, Cooling Tower Tank, หอถังสูง (เก็บน้ำ), Locker, ป้อมยาม, ถนนและที่จอดรถ พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคบนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ