โครงการ : อาคารโรงงานและสำนักงาน เฟส 1

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยาม ฟูโกกุ จำกัด

สถานที่ : ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

มูลค่างาน : 85 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ขอแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการการควบคุมงานก่อสร้างบนเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา โดยมีลักษณะ โครงการอาคารโรงงาน หน้ากว้าง 42.00 เมตร ลึก 108 เมตร พื้นที่ใช้สอยภายใน อาคารโรงงาน ประมาณ 5,217 ตารางเมตร รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ สิ่งก่อสร้างภายในโครงการ เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบไฟฟ้า ประปา และระบบระบายน้ำ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ