โครงการ : อาคารโรงงาน

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซี.เจ. เมทัลลิค จำกัด

สถานที่ : ต.บางตำหรุ จ.ชลบุรี

มูลค่างาน : 74 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : รับผิดชอบจัดการประกวดราคาและให้ข้อแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงาน, อาคารสำนักงาน 2 ชั้น, โรงอาหาร, ป้อมยามและงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดพื้นที่ใช้สอย 10,000 ตร.ม.ซึ่งประ กอบด้วยงานตอกเสาเข็ม 1,400 ต้น สิ่งก่อสร้างภายในโครงการ เช่น ถนนคอนกรีต และสาธารณูปโภค ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ