โครงการ : โกดัง 7 พูลพิพัฒน์ บางไทร

เจ้าของโครงการ : บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด

สถานที่ : จ.อยุธยา

มูลค่าโครงการ : 150 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

          รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่อาคารโกดังประมาณ 14,000 ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและถนนรอบโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ