โครงการ : อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์

เจ้าของโครงการ : คุณอภิชาติ เจริญพิวัฒพงษ์

สถานที่ : ซ.สุขุมวิท 107 บางนา

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดการประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร พร้อมอาคารพักครู 3 ชั้น และงานโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ เช่น ลานจอดรถป้อมยาม ระบบระบายน้ำ, ประปา, ไฟฟ้า ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ