โครงการ : Renovate New House Condominium

เจ้าของโครงการ : New House Condominium

สถานที่ : ซอย สมคิด 28 ถ.เพลินจิต

มูลค่าโครงการ : 9 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมก่อสร้างงานปรับปรุง Renovateพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย นิวเฮาส์ คอนโดมิเนียม ประกอบไปด้วย งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, งานระบบสุขาภิบาล-ดับเพลิง และ งานปรับระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ และงานตกแต่งภายใน ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและ ข้อกำหนดในการเสนอราคา