โครงการ : 168 Platinam (Udonthani)

เจ้าของโครงการ : บริษัท แฟรี่บริดจ์ โฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ : จ.อุดรธานี

มูลค่าโครงการ : 420 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างประกอบไปด้วย ห้างสรรพสินค้าชั้นเดียว ขนาด 52,000 ตารางเตร บยพื้นที่ 44 ไร่ และสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน , ท่อระบายน้ำ , อาคารบริวารภายนอก เช่น อาคารแม่บ้าน , อาคารห้องน้ำ , แท่นบูชา , ป้ายโครงการสูง 26 เมตร , ถังเก็บน้ำ คสล. เป็นต้น ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ