โครงการ : Absoluteyoga Beehive Studio

เจ้าของโครงการ : บริษัท แอ็บโซลูท จำกัด

สถานที่ : ห้างสรรพสิ้นค้า บีไฮฟ

มูลค่าโครงการ : 15 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : ประสานงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกายและโยคะ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม. ประกอบด้วย โถงต้อนรับ, ห้องโยคะ ,ห้องโรลล์บาร์ ,ห้องน้ำ ,ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ,ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา