โครงการ : Air Space Pub and Restaurant

เจ้าของโครงการ : บริษัท เพเนทรากรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ซอย ถ.สุขุมวิท

มูลค่าโครงการ : 40 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

             รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารภัตตาคารร้านอาหาร และธุรกิจการจัดเลี้ยง โดยการก่อสร้างของโครงการประกอบไปด้วยอาคารภัตตาคาร 2 ชั้น 1 หลัง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ , ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา