โครงการ : Q-LAND FACTORY CENTER

สถานที่ : ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างเป็นการควบคุมงานโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม อันประกอบไปด้วยงาน Survey เพื่อตัดถนนภายในโครงการ และการจัดสรรแบ่งแปลงที่ดินภายในโครงการ, งานถม-บดอัดดินถนนภายในโครงการ, งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองกว้าง 18 เมตร ยาว 34 เมตร ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ