โครงการ : The new siam fukoku korat (Wiper2)

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด

สถานที่ : เขตอุตสาหกรรม นวนคร จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 72 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงาน และงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของอาคาร ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่อาคารโรงงาน(A4) ประมาณ 5,720 ตารางเมตร จำนวน 1 อาคาร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และถนนรอบโครงการ ทำการควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ