โครงการ : Victoria Garden Community Mall

เจ้าของโครงการ : บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สถานที่ : ถนนเพขรเกษม

มูลค่าโครงการ : 260 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 อาคาร Re – Paint ได้แก่อาคาร A ความสูง  3 ชั้น, อาคาร B ความสูง 3 ชั้น, อาคาร D ความสูง 3 ชั้น, อาคาร E ความสูง 1 ชั้น, ส่วนที่ 2 อาคาร Renovate ได้แก่อาคาร C ความสูง

3 ชั้นและส่วนที่ 3 อาคารก่อสร้างใหม่ได้แก่ อาคาร McDonald ความสูง 2 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 650ตารางเมตร, อาคาร Warehouse ความสูง 2 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 432 ตารางเมตร, อาคาร G ความสูง 3 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 4,250 ตารางเมตร, อาคาร J ความสูง 1 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 400 ตารางเมตร, อาคาร L ความสูง 2 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 7,520 ตารางเมตร, อาคาร M ความสูง 1 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 117 ตารางเมตร, อาคาร N ความสูง 1 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 230 ตารางเมตร, อาคาร O ความสูง 2 ชั้นมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 213 ตารางเมตรและงาน Landscape พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆบนเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวาควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ