โครงการตรวจสอบและซ่อมบำรุง UPS อาคาร C,F,Z Terminal, Concourse

เจ้าของโครงการ : บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มูลค่าโครงการ : 150 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : บริหารโครงการและวางแผน การดำเนินงานให้ข้อแนะนำทางด้านเทคนิค กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา กำกับดูแลการดำเนินให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ติดตามความก้าวหน้าของงาน เข้าร่วมประชุมและประสานงานกับผู้ว่าจ้างและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของการท่าอากาศยาน ตรวจสอบแบบ Shop Drawing และ Method Statement ก่อนการทำงานและแบบ As build Drawing คู่มือการใช้งานรวมถึงเอกสารการรับประกันอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนการส่งมอบงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน