ขอบเขตของงาน

  1. ขอบเขตของงานด้านบริการ

                           1.1  ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม

                           1.2  ให้บริการเสนอแนะแนวทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง

                           1.3  ให้บริการงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

                           1.4  ให้บริการงานด้านการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง

                           1.5  ให้บริการงานด้านการตรวจสอบอาคาร

  1. ขั้นตอนการบริหารงานด้านวิศวกรรม

                           2.1  ขั้นตอนการ Comment และ Review แบบก่อสร้าง

                                           2.1.1  กำหนดแนวทางการจัดการ การออกแบบ

                                           2.1.2  ตรวจสอบแบบเบื้องต้นให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของโครงการ

                                           2.1.3  ช่วยในการตรวจสอบความเหมาะสมและความครบถ้วนของแบบ

                                           2.1.4  ให้ความเห็นกับเจ้าของงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแบบก่อสร้างบนพื้นฐานทางวิศวกรรม

                                           2.1.5  ร่วมประชุมกับผู้ออกแบบ เพื่อปรับปรุงแบบให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของโครงการ

                           2.2  ขั้นตอนการประกวดราคา

                                           2.2.1  วางแนวทางการจัดรูปแบบสัญญาวิธีการจัดจ้าง และการแบ่งสัญญาให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ

                                           2.2.2  ช่วยจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและเงื่อนไขสัญญารวมทั้งจัดทำเอกสารเพิ่มเติม (Addendum)

                                                     สำหรับงานประกวดราคาก่อสร้าง

                                           2.2.3  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้าง ที่ใช้ในการประกวดราคา และการก่อสร้าง

                                           2.2.4  จัดทำข้อกำหนดในการเสนอราคา

                                           2.2.5  คัดเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมที่จะเข้าประกวดราคา

                                           2.2.6  ร่วมอธิบายความต้องการของเจ้าของโครงการและตอบข้อสักถามต่อผู้เข้าประกวดราคา

                                           2.2.7  ช่วยเหลือตรวจสอบเอกสาร ข้อเสนอทางเทคนิค และประเมินผลการประกวดราคา (Bid Evaluation)

                                           2.2.8  ยกร่างสัญญาจ้างงานก่อสร้าง

                           2.3  ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

                                           2.3.1  จัดระบบในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                                           2.3.2  ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดใน

                                                      สัญญาก่อสร้าง

                                           2.3.3  ควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อสร้าง

                                           2.3.4  ควบคุมและตรวจสอบแนวเขตการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดการก่อสร้าง

                                           2.3.5  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุที่ผู้รับจ้างก่อสร้างจะนำมาใช้ในการก่อสร้างโดยจะต้องให้เป็นไปตาม

                                                       สัญญาก่อสร้าง

                                           2.3.6  ควบคุมตรวจสอบและอนุมัติผลการทดสอบวัสดุ ที่เกี่ยวข้องตามสัญญาก่อสร้าง

                                           2.3.7  ตรวจสอบ รับรองปริมาณงานตามงวดงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างขอเบิกจ่าย และรายงานเสนอผู้ว่าจ้างหรือ

                                                      คณะกรรมการ ตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการต่อไป

                                           2.3.8  จัดทำบันทึกของการทำงานควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง

                                           2.3.9  ประเมินและรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างประจำเดือน

                                           2.3.10 ให้คำแนะนำต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างร้องขอ ในการที่จะขยายระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งการเบิก

                                                      เงินสำหรับงานที่จัดทำเพิ่มเติม และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง