โครงการ : ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ำ

เจ้าของโครงการ : บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธาน

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ 2 อาคาร , อาคารควบคุมและหม้อแปลงไฟฟ้า 10 อาคาร ปรับปรุงสถานีสูบน้ำเดิม 3 อาคาร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการ ที่ได้รับ การอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ในการเสนอราคา