โครงการ : คลังสินค้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท แม่น้ำสแตนเลส ไวร์ จำกัด

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

มูลค่าโครงการ : 42 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามหลังวิชา ด้านสถาปัตยกรรม และ วิศวกรรม แบบรูปรายละเอียด และ ข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย อาคารโรงงาน พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,600 ตร.ม. และงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ถนน, งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร รวมทั้งอาคารสนามกีฬา