โครงการ : ซีดาร์ พาร์ค (ทาวน์อินทาวน์ ซ.11)

สถานที่ : ลาดพร้าว ซ.11

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนวน 6 คูหา งานระบบสาธารณูปโภคควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ