โครงการ : ถนนและระบบสาธารณูปโภครูปตัวที

เจ้าของโครงการ : บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)

สถานที่ : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 7 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

      รับผิดชอบ : จัดระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร, ทางเท้า, ระบบแสงสว่าง และงานระบบสาธารณูปโภคอันได้แก่ ระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน, อาคารสูบน้ำ และควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการ ที่ได้รับ การอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ในการเสนอราคา