โครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

เจ้าของโครงการ : คุณปิยชาติ รัตน์ประสาทพร

สถานที่ : หมู่บ้านผาสุข ถ.ประชาชื่น

มูลค่างาน : 19 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และวิศวกรโครงสร้าง

      รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้นพร้อมทั้ง ระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ ควบคุมและตรวจสอบ ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อ กำหนดในการเสนอราคา