โครงการ : ปรับปรุงถนนภายในนวนคร จ.ปทุมธานี โดย กองทัพบก

เจ้าของโครงการ : บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)

สถานที่ : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 76 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยภายในโครงการประกอบไปด้วย งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (ประกอบด้วย ถนนสายที่ 1,3,4,4/1,5,5/1,5/2,5/3,5/4,5/6,5/7,7,8,8,11,12,13,15,16,17,

19,20 และ 24) ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ในการเสนอราคา