โครงการ : พี เอ็น พี แมนชั่น

เจ้าของโครงการ : บริษัท พี เอ็น พี แมนชั่น จำกัด

สถานที่ : ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

มูลค่าโครงการ : 75 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ออกแบบโครงสร้าง

          รับผิดชอบ : ปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างอาคาร 10 ชั้น จัดระบบ ในการควบคุมงานก่อสร้าง และควบคุมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามวิธีการก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในการประกันคุณภาพที่ได้รับการอนุมัติ