โครงการ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

สถานที่ : สาขาเชียงใหม่

มูลค่าโครงการ : 60 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ผู้บริหารโครงการ

          รับผิดชอบ : บริหารโครงการและงบประมาณ ควบคุมงานออกแบบและงานก่อสร้าง จัดทำข้อกำหนดในการประกวดราคาประเมินผลจัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารนิทรรศการ และอาคารห้องสมุด 4 ชั้น พร้อมงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญา และข้อกำหนดในการเสนอราคา