โครงการ : สนามแบดมินตัน 3 ชั้น (8 คอร์ท)

เจ้าของโครงการ : คุณวิทวัส วงษ์วัชรกุศล

สถานที่ : ถ.บรมราชชนนี ซ. 17 (ปิ่นเกล้า)

มูลค่าโครงการ : 19 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดการประกวดราคาประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะใน การทำสัญญาจัดจ้างจัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น ความสูง 15 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,250 ตารางเมตร พร้อมโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการ เช่น ลานจอดรถใต, ้อาคารห้องเก็บขยะ, ระบบระบายน้ำ, ประปา, ไฟฟ้าภายนอก ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนด ในการเสนอราคา