โครงการ : ส่วนต่อขยายนวนคร จ.ปทุมธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)

สถานที่ : เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ : 70 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

             รับผิดชอบ : ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง โดยภายในโครงการประกอบไปด้วย งานปรับพื้นที่ งานถมดิน และคันป้องกันน้ำท่วม, งานก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำฝน, งานระบบสาธารณูปโภค(น้ำเสีย) และงานวางท่อน้ำประปาพร้อมก่อสร้างถังพักน้ำใส เพื่อรองรับงานทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต