โครงการ : โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ สูง 3 ชั้น

เจ้าของโครงการ : คุณอภิชาติ เจริญพิวัฒพงษ์

สถานที่ : ซอยแบริ่ง ถ.สุขุมวิท

มูลค่าโครงการ : 30 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

    รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,800 ตร.ม. ก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) 178 ต้น พร้อมงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน , ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา