โครงการ : อาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขาขอนแก่น

เจ้าของโครงการ : บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด

สถานที่ : จ.ขอนแก่น

มูลค่าโครงการ : 500 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

     รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างประกอบไปด้วย อาคารคลังสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 43,470 ตารางเมตร ,อาคารขายสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 25,308 ตารางเมตร , ลานจอดรถมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 24,114 ตารางเมตร ,อาคารโรงอาหาร,ปั้มน้ำมัน, ป้ายโครงการ, Truck Scale และถนนรอบโครงการมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 26,810 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภค บนเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 1 งาน 96.8 ตารางวา ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ