โครงการ : อาคารคลังสินค้า ดูโฮม สาขา บางบัวทอง

เจ้าของโครงการ : บริษัท ดูโฮม จำกัด

สถานที่ : อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

มูลค่าโครงการ : 600 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

      รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างประกอบไปด้วย อาคารคลังสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 26,800 ตารางเมตร ,อาคารขายสินค้า มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 30,500 ตารางเมตร , ลานจอดรถมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 7,700 ตารางเมตร,ถนนและลานคอนกรีตมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 34,190 ตารางเมตร ,อาคารโรงอาหาร,ปั้มน้า มัน, ป้ ายโครงการ, Truck Scale และถนนรอบโครงการ บนเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่ รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ , ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้ า – สื่อสาร, ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง, ระบบประปา – สุขาภิบาล, EVAPORATIVE SYSTEM และงาน CRANE ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ