โครงการ : อาคารคลังสินค้า

เจ้าของโครงการ : บริษัท แม่น้ำ ดีซี จำกัด

สถานที่ : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

มูลค่าโครงการ : 99 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

                    รับผิดชอบ :  งานประกวดราคา จัดทำร่างสัญญาว่าจ้างจัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน คลังสินค้า, อาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมงานโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการทั้งหมด ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ