โครงการ : อาคารคลังสินค้าและสำนักงาน (Thriven km.19)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทริฟเวนท์ แอ็สเซ็ส 1 จำกัด

สถานที่ : บางนา-ตราด กม.19 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

มูลค่าโครงการ : 147 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

        รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและสำนักงาน คสล. 2 ชั้น และ งานระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานของอาคารซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่อาคารโรงงาน(B) ประมาณ 5,520 ตารางเมตร อาคารโรงงาน(D)ประมาณ 4,692 ตารางเมตร อาคารสำนักงานประมาณ 960 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 11,172 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และถนนรอบโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมา ก่อสร้างและปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ