โครงการ : อาคารจอดรถ คสล.8 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท อยู่เจริญวิสาหกิจ จำกัด

สถานที่ : ซอย รัชดา 18

มูลค่าโครงการ : 55 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

     รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมก่อสร้างอาคารจอดรถ คสล.8 ชั้น ประกอบด้วย งานโครงสร้าง,งานระบบไฟฟ้า,งานระบบสุขาภิบาล และพื่นที่ใช้สอยประมาณ 10,582 ตร.ม. ควบคุมตรวจสอบให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติและควบคุม คุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา