โครงการ : อาคารผู้สูงอายุ 5 ชั้น

เจ้าของโครงการ : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด

สถานที่ : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

มูลค่าโครงการ : 75 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

               รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ 5 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 4,000 ตารางเมตร, พร้อมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตาม วิธีการที่ได้รับการอนุมัติ และ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและข้อกำหนดในการเสนอราคา