โครงการ : อาคารพักอาศัย 5 ชั้น

เจ้าของโครงการ : คุณสมิทธ์ พนมยงค์

สถานที่ : สุขุมวิท 39

มูลค่าโครงการ : 200 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

     รับผิดชอบ : จัดการประเมินผลการประกวดราคาให้ข้อเสนอแนะในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดการควบคุมงาน ก่อสร้างโดยมีลักษณะโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 5 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน โดยมีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร รวมทั้งระบบไฟฟ้า – สื่อสาร, ระบบประปา – สุขาภิบาล และระบบระบายน้ำ ควบคุมตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามวิธีการ ที่ได้รับการอนุมัติและ ควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามสัญญาและ ข้อกำหนดในการเสนอราคา