โครงการ : อาคารสำนักงานบริษัทที่ปรึกษา

เจ้าของโครงการ : บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จํากัด

สถานที่ : ซอยพัฒนาการ 31/1

มูลค่าโครงการ : 21 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

           รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น และชั้นดาดฟ้าพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 1,000 ตารางเมตร พร้อมงานตกแต่งภายในและงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติ ควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในการประกันคุณภาพ