โครงการ : อาคารโรงงานสูง 2 ชั้น (บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง)

เจ้าของโครงการ : บริษัท บอร์เนียว โลจิสติกส์ จำกัด

สถานที่ : จ.สมุทรสาคร

มูลค่าโครงการ : 150 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

         รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วยอาคารคลังสินค้าสูง 2 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 6,142 ตารางเมตร, FG Cold Storage Building มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 777 ตารางเมตร, Toilet – 1 Building มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 45 ตารางเมตร, Utility Building มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 60 ตารางเมตร, Underground Water Tank และถนนพร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ