โครงการ : อาคารโรงงานและอาคารสำนักงาน เฟส3

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามฟูโกกุ จำกัด

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา

มูลค่าโครงการ : 320 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

            จัดระบบการควบคุมการก่อสร้างซึ่งประกอบไปด้วย พื้นที่อาคารโรงงาน (A) ประมาณ 5,544ตารางเมตร จำนวน 2 อาคาร อาคารโรงงาน (ฺB )ประมาณ 2,340 ตารางเมตร อาคารสำนักงานประมาณ 1,080 ตารางเมตร โรงอาหารและอาคารสนับสนุนอื่นๆ รวมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 15,426 ตารางเมตร พร้อมทั้งงานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และถนนรอบโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ