โครงการ : อาคารโรงงานไก่ทอดแช่แข็ง (ส่วนขยาย)

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

สถานที่ : จ.สมุทรสาคร

มูลค่าโครงการ : 100 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ

       รับผิดชอบ : จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้าอาคารโรงงานและพื้นที่เก็บสินค้าเป็นลักษณะผนัง ISO-WALL (โดยพื้นที่ห้องเย็นเก็บสินค้า Cold Storage Room -25 องศาเซลเซียส) สูง 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,500 ตร.ม., รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานในโครงการ, ระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย งานระบบไฟฟ้า – สื่อสาร,ระบบปรับอากาศ – ระบายอากาศ, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง, ระบบประปา – สุขาภิบาล ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ