โครงการ : อาคารโรงงาน

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม Well Grow จ.ชลบุรี

มูลค่าโครงการ : 17 ล้านบาท

ขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาโครงการ และวิศวกรโครงสร้าง

       รับผิดชอบ : ประกวดราคาและให้ขอแนะนำในการทำสัญญาจัดจ้าง จัดระบบการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงานขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตร.ม. ซึ่งประกอบด้วยงานตอกเสาเข็ม 200 ต้น และงานระบบระบายน้ำพร้อมทั้งถนนคอนกรีต ภายในโครงการ ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง และปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับการอนุมัติควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการประกันคุณภาพ